Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Дата/Час
14/07/2019 - 31/08/2019
Цял ден

Категории


В рамките на Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти, „Институт за прогресивно образование“ (ИПО) провежда обучения, които завършват с присъждане на 3 квалификационни кредита, съгласно държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти”. Над 20 сформирани групи избраха темите на ИПО за обучителната сесия през летните месеци на 2019 г. Обученията се резлизират в партньорство с „Професионален форум за образованието“ и с помощта на наши съмишленици и доброволци.