Сдружение за общественополезна дейност „Институт за прогресивно образование“ е учредено на 22.11.2011 г. и е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

ЕИК 176 246 361

Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност: 2012 0502 023

Адрес по регистрация: 1784, София, бул. Цариградско шосе 111В