През всичките учебни години, в които се работи по JUMP Math у нас, се постигат очакваните положителни резултати:

 • Децата учат с радост и ентусиазъм
 • Повишава се вътрешната мотивация за учене
 • Децата разбират по-лесно учебния материал по математика
 • Учениците преодоляват страха от математиката
 • Изоставащите деца в класовете се изявяват по качествено нов начин
 • Тетрадките по JUMP и метода на работа улесняват учителите при проверката на знанията; те са наясно с равнището на разбиране на учебния материал
 • Учителите имат възможност да ползват интересни техники в помощ на качественото преподаване на сложни математически концепции в дълбочина
 • Учителите имат възможността да учат
 • Учителите поемат по-голяма положителна емоция от учениците в процеса на работа с учениците
 • Мнозинството родители подкрепят усилията на учителите в работата по JUMP
 • Учителите стават част от екип, в който срещат подкрепа и помощ от страна на екипа на JUMP.

Тук можете да видите анализ на тестовете на изходно и входно ниво по JUMP Math за 2016/2017 учебна година:


Подробна информация за резултатите, постиганти с JUMP Math през учебните години, можете да намерите в Годишните ни доклади:

 1. JUMP Math България, Годишен доклад 2011-2012
 2. JUMP Math България, Годишен доклад 2012-2013
 3. JUMP Math България, Годишен доклад 2013-2014