Контакти
Малко повече за Йоанна

joanna-marinovaЙоана Маринова завършва Международни отношения и икономика в Университета на Торонто с пълно отличие. По време на следването си Йоана става основателка и президент на неправителствената организация Women in Life Learning и заради академичните си постижения и работата си с местната общност получава пълна стипендияСлед завършването си работи за Wellington Management, водеща частна компания управляваща инвестиции възлизащи на над 969 милиарда щатски долара в повече от 50 държави. Заради убежденията си Йоана напуска света на финансите и се отдава на кариера за изграждане на стабилни и жизнени общности чрез средствата на образованието.

Преподавала е уменията на 21-ви век в областта на образованието с конкретна насоченост към икономическо и културно развитие. Постиженията й са отразявани по редица медии – радио, телевизия (NBC и ABC), в печатни издания и филмови фестивали по света. Работата й с Press Pass TV получава наградата United Nations Plural Award от международния Форум на културите в Испания.

Йоана е участвала с презентации в множество конференции като Digital Media and Learning Conference, National Conference for Media Reform, както и пред Doctors for Global Health в Харвард, Емерсън колидж, Бостонския университет, обучението за лидерство на Oxfam America и Службата за подкрепа на жертвите на насилие на щата Масачузетс.

През 2012 оглавява щатска мултидисциплинарна делегация по време на посещение в Pine Ridge – резерват за коренното население на Америка в Южна Дакота, където работи за предотвратяване на вълната самоубийства сред подрастващите. Писала е материали за The Youth Media Reporter и Huffington Post. Неин е и основният замисъл за Anonymous Boston – мултимедийна изложба получила широко признание, разглеждаща ролята на медиите по отношение на градското насилие. Заради опита си в използването на изкуството в борбата с насилието в градовете, Йоана е консултант на организацията Violence Transformed. Член е на борда на Regional Youth Media Arts Education Collective и на СЕО Club в София.

С 12-годишен опит и реални постижения в областите образование, организационно лидерство и бизнес развитие за организации с идеална цел, Йоана поема поста на Изпълнителен директор на Института за прогресивно образование в София. Работата й с Института ще се фокусира върху въвеждането на положителни промени в българската образователна система и насърчаването на израстването и развитието на всички български граждани през целия им живот и в съответствие с икономическите, социални и културни изисквания на 21-ви век.

English version

Joanna Marinova attended the University of Toronto on a full scholarship for academic excellence and community leadership. She graduated with high honors in International Relations and Economics where she was also the founder and president of Women in Life Learning. After graduating, she worked for Wellington Management, a leading private investment management firm with assets totaling over US$969 billion and operating in over 50 countries. An advocate at heart, Joanna left the world of finance to pursue her deep commitment to building healthy and vibrant communities through education.

Throughout her career, Joanna has taught extensively on 21st century skills in education with the goal of economic and cultural development . Her work has been featured on radio, television (NBC and ABC), print, and in film festivals around the world. Her work with Press Pass TV is the recipient of the United Nations Plural Award by the Universal Forum of Cultures in Spain.

Joanna has also presented at various conferences and Universities, including the Digital Media and Learning Conference, the National Conference for Media Reform, Doctors for Global Health at Harvard, Emerson College, Boston University, Oxfam America’s leadership training, and to the Massachusetts Office of Victim Assistance among others.

In 2012, she led a statewide team to be part of a multi-disciplinary delegation to Pine Ridge Native American Reservation in South Dakota to combat the suicide epidemic among teens. She has written for The Youth Media Reporter and the Huffington Post. She was the chief architect behind “Anonymous Boston” a widely acclaimed multimedia exhibit examining the role of media in urban violence. As a result of her work around the use of art to combat urban violence, Joanna is currently a consultant with Violence Transformed. In addition, she serves on the Board of the Regional Youth Media Arts Education Collective and is a member of the CEO Club of Bulgaria.

With 12 years of experience and a proven track record in education, organizational leadership and growth, and business development in nonprofits, Joanna now serves as the Executive Director of the Institute for Progressive Education in Sofia. Her work with the Institute will be focused on bringing positive change to the Bulgarian educational system and promote the lifelong growth and development of all Bulgarians in line with the economic, social, and cultural requirements of the 21st century.