Институт за прогресивно образование (ИПО) е сдружение в обществена полза, което от 2011 г. работи за подобряване на образованието в България, като осигурява достъпни иновативни педагогически методи, учебно съдържание, доказани добри световни практики и подкрепа за висококачествено учене за учители, деца и родители.

Едни от най-значимите проекти и направления, по които активно работим в ИПО са:
  • JUMP Math – внедряване в българските училища на иновативната системата за преподаване на математика за развитие на потенциала на всяко дете. JUMP Math се основава на най-новите изследвания от областта на когнитивната наука и най-добрите програми за преподаване на математика от цял свят като предлага уникална комбинация от задълбоченост, насочено откривателство, внимателно надграждане на малки стъпки, постоянна обратна връзка и разнообразие от подходи в преподаването. Програмата се радва на широка популярност и търсене сред българските училища от 2013 г., а от 2016 г. се реализира като одобрена от МОН училищна иновация.
  • Училище за учители – платформа за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти с богато портфолио от над 40 обучителни програми, вписани в ИРОПК на МОН. Темите са актуални и разнообразни, насочени към предоставяне на полезни ресурси, знания и умения, които педагогическите специалисти могат веднага да приложат в своята практика. Обучителите ни са с богата експертиза и дългогодишен опит.
  • Училище за всички – платформа за учене и споделяне на опит с достъпни за учители и родители актуални теми за ученето, под формата на семинари, уебинари, лекции и кратки обучения. Търсим пресечните точки между педагогически специалисти и родители по разнообразни въпроси от училищния живот на децата, за които не остава време на родителските срещи. Ние вярваме, че подкрепата за учителите е задължителна в контекста на бързите промени в обществото ни, изискващи от образователната система да развива паралелно знание, умения и нагласи за учене през целия живот. Вярваме, че за да могат учителите да се справят по най-добрия начин с проблемите, които надхвърлят рамките на формалното образование, родителите трябва да са приобщени, активни и подготвени по темите от училищния живот.

Част от реализирани значими достижения на ИПО през изминалите години са:

  • Диалог за бъдещето – инициатива, под формата на дискусии, семинари и форуми, осигуряваща възможност за участие на всички заинтересовани страни за постигане на консенсус по актуалните теми за образованието и образователните политики и стратегии в страната, в името на най-доброто развитие на децата.
  • Първото прогресивно училище „Прогресивно образование“ на принципа на учеща се общност, в което са заложени няколко световно признати иновативни обучителни достижения като Монтесори, JUMP Math, изследователски подход в ученето, трансдисциплинарен модел на преподаване и проектно базирано обучение. Училището стартира през 2016 г., в момента функционира като отделно юридическо лице, съгласно нормативната уредба на МОН.

Дейността на Институт за прогресивно образование за периода 2014-2018 г. се осъществява с изключителната подкрепа на фондация „Америка за България“.

С цялостната си дейност сдружение Институт за прогресивно образование се позиционира като активен застъпник за иновации и системни промени в образованието в България.

Нашата мисия

Мисията на Института за прогресивно образование е преобразуване на българската образователна система с цел пълноценно развитие на всички граждани през целия живот в отговор на икономическите, социалните и културните изисквания на обществото през 21-ви век.

Институт за прогресивно образование инициира и осъществява проекти за подобряване на качеството на преподаване и учене в българските училища, подкрепя професионалното развитие на учителите, търси начини за преодоляване на образователните и социални неравенства.

Основатели

Дорина Панталеева Василева – психолог – „Лечебна педагогика“

Емилия Георгиева Йорданова – педагог

Цветелина Георгиева Стоянова – собственик – Агенция за маркетингови проучвания „Маркетлинкс“

Красимир Боянов Иванов – психолог

Цветанка Максимова Брестиничка – председател на УС – Асоциация „Родители“

Ева Христова Борисова – основател – Асоциация „Родители“

Румен Горанов Петров – психолог – Фондация за човешки отношения

Иван Петров Игов – психолог – Дружество на психолозите в България

Милена Чавдарова Ленева – Читалище „Бъдеще сега“

Илко Петров Йорданов – експерт – Институт „Отворено общество“

Евгения Константинова Пеева – изп. директор – „Заедно в час“

Павлина Иванова Петрова-Тунчколлу – изп. директор – Форум за наблюдение и анализ на публични политики

Юрий Владимиров Анджекарски – Фестивал на българското образование

Благовеста Даниелова Кузева – студент

Явор Людмилов Джонев – съосновател – Сирма Груп Холдинг

Евелина Сашева Коцева – педагог

Зорница Христова Бодакова – преводач-издател – Издателство „Точица“

Юлиан Георгиев Попов – председател – Българско училище за политика