Основната цел на това изследване е да се оценят комплексните постиженията на учениците по математика в начален етап. Комплексна оценка означава измерване на когнитивни способности, понятиен апарат, специфични математически знания и спобности по раздели, както и основни нагласи: отношение към математиката, към ученето, увереност, нагласи за развитие, комфорт, взаимопомощ, уважение, готовност и умения за групова работа и др.

По отношение на математиката ще се оценява:

нивото на базисни знания на учениците, считани за ключови при по-нататъшното обучение;

способността на учениците да разбират основните идеи и понятия, да прилагат познанията си при разрешаване на проблеми и да анализират и преценяват различни гледни точки.

Най-общо казано, акцентът на това изследване в областта на математика е оценяване способността на учениците да прилагат математическите си умения в различен контекст – в учебния процес по математика; в обучението по други предмети; в ежедневието.

Специфични цели на изследването са:

  • диагностика на математически компетентности (знания и умения);
  • диагностика на основни когнитивно-емоционални компетентности като качество на разсъждение, разбиране в дълбочина, задаване на въпроси, решаване на проблеми, работа в екип;
  • диагностика на основни нагласи като мотивация за учене и за развитие (growth mindset);
  • оценка на фактори на климата в класната стая – емоционален комфорт, увереност и ентусиазъм, доверие и взаимопомощ;
  • диагностика и сравнение на основни нагласи за прилагане на иновации и за професионално развитие у учителите;
  • сравнителен анализ на резултатите, показани от учениците спрямо държавните образователни изисквания и очакваните резултати за съответния етап и клас;
  • сравнителен анализ на компетентностите и нагласиете между ученици/класове/учители в двете целеви групи;
  • анализ на влиянието на социално-икономически и други фактори върху представянето на учениците.